EFTISVERKSAMHET

Vad handlar det om?

Kronoby kommun ordnar lagstadgad eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs ett och två, samt för elever i åk 3 – 9 som får specialundervisning. Verksamheten koordineras av Botnia 4h.
Syftet med eftermiddagsverksamheten är att ge barnen möjlighet att under övervakning delta i en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut.
Utbildade vuxna ledare ansvarar för verksamheten.

Vad erbjuds?

Eftermiddagsverksamheten börjar när skoldagen är slut och slutar senast kl. 17.00. Verksamheten ordnas i lokaler i närheten av skolorna. Inom kommunen finns fyra verksamhetsplatser; Kronoby, Nedervetil, Söderby och Terjärv.
Utöver den handledda verksamheten ger eftermiddagsverksamheten möjligheter för barnen att syssla med egna lekar, tillsammans med andra barn eller för sig själva, och kan på det sättet utveckla sina sociala färdigheter.
Barn inom specialundervisningen placeras i grupperna med hänsyn till sina särskilda behov.
Alla barn som deltar i verksamheten omfattas av en olycksfallsförsäkring. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.
Lagstadgad eftermiddagsverksamhet ordnas inte under skolornas lov.

Vad kostar det?

Eftermiddagsverksamheten är belagd med en månadsavgift. Det finns olika avgiftsgrupper beroende på hur många timmar barnet deltar i verksamheten. Det är kommunstyrelsen som fastställer avgiften.
Ifall ditt barn behöver eftisvård dagligen över 5h kostar det 120€/månad.
Ifall ditt barn behöver eftisvård dagligen över 3h kostar det 95€/månad.
Ifall behovet är dagligt, men under 3h, debiterar vi 70€/månad.
Vid sporadiskt behov, 10 dagar eller färre/månad, debiterar vi 50€/månad.

Hur anmäler jag mitt barn?

Barnen får en plats i eftermiddagsverksamheten för ett år i sänder. Blanketter finns hos eftiskoordinatorn, samt alla ställen som arrangerar eftermiddagsverksamhet, den finns också här. Ansökningstiden börjar vid skolanmälningen och pågår till mitten av mars.
Barnen antas till eftermiddagsverksamheten utgående från antagningsprinciper som kommunen har fastställt. Samtliga ansökningar som kommit inom utsatt tid behandlas utifrån dessa principer. Målet är att se till helheten och ta hänsyn till barnets behov av vård och fostran. Om antalet sökande är fler än antalet platser, blir barnen intagna i den ordning ansökningarna inlämnats.

Var får jag mera information?

Botnia 4h har en eftiskoordinator som koordinerar verksamheten och informerar om verksamheten. Eftisledarna på de olika verksamhetsplatser står till tjänst med information. Information finns på www.botnia.fs4h.fi/eftis/ och likaså kan förfrågningar riktas till Mona Ahlsved, fornamn.efternamn@fs4h.fi eller tel. 044 – 255 1017.

VERKSAMHETSPLATSERNA

Kronoby Eftis, Krukmakarvägen 3.
Maria Viklöv och Sofia Wikström jobbar på Kronoby eftis. Maria är ansvarig eftisledare .
Eftis är öppet 12.55 – 17.00. Vi har även morris kl 6.30 – 8.45.
Ifall du har frågor som berör eftisverksamheten i Kronoby kan du ringa åt
Maria 044-2551 039

Nedervetil Eftis finns i skolan.
Pippi Nyman och Janina Backman jobbar på eftis i Nedervetil och Pippi fungerar som ansvarig eftisledare.
Eftis är öppet 12.30 – 17.00.
Ifall du har frågor som berör eftisverksamheten i Nedervetil kan du ringa åt
Pippi 044-2551 037

Terjärv Eftis finns i skolan.
Helén Björklund-Ravald och Minna Nykänen jobbar på Terjärv eftis. Helén är ansvarig eftisledare.
Eftis är öppet 12.15 – 17.00.
Ifall du har frågor som berör eftisverksamheten i Terjärv kan du ringa åt
Helén 044-2551 038

 

Back to top of page